ἄρχω, ἄρξω, ἦρξα, ἦργμαι, ἤρχθην

释义: 
ἄρχω
释义: 
开始(+属格);引导;领导,管辖,统治(+属格)
词性: 
动词:-ω腭音词干
语义组: 
时间
词频排序: 
123

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%E1%BC%84%CF%81%CF%87%CF%89-%E1%BC%84%CF%81%CE%BE%CF%89-%E1%BC%A6%CF%81%CE%BE%CE%B1-%E1%BC%A6%CF%81%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CE%B9-%E1%BC%A4%CF%81%CF%87%CE%B8%CE%B7%CE%BD