ὅπως

Search Lemma: 
ὅπως
DEFINITION: 
gibi, aynı şekilde, -dığı şekilde, -mek için
SÖZCÜK TÜRÜ: 
bağlaç: yantümce bağlacı
ANLAMSAL ALAN: 
Bağlaçlar/Zarflar
FREQUENCY RANK: 
197

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%E1%BD%85%CF%80%CF%89%CF%82