ὄρος ὄρους, τό

Search Lemma: 
ὄρος
DEFINITION: 
dağ, yamaç
SÖZCÜK TÜRÜ: 
isim: 3. çekim grubu σ-gövdeli
ANLAMSAL ALAN: 
Dünya
FREQUENCY RANK: 
303

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%E1%BD%84%CF%81%CE%BF%CF%82-%E1%BD%84%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%84%CF%8C