ὄγδοος –η –ον

Search Lemma: 
ὄγδοος
DEFINITION: 
sekizinci
SÖZCÜK TÜRÜ: 
sıfat: sayı adı
ANLAMSAL ALAN: 
Ölçüler ve Sayılar
FREQUENCY RANK: 
520

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%E1%BD%84%CE%B3%CE%B4%CE%BF%CE%BF%CF%82-%E2%80%93%CE%B7-%E2%80%93%CE%BF%CE%BD