ὀκτώ

Search Lemma: 
ὀκτώ
DEFINITION: 
sekiz
SÖZCÜK TÜRÜ: 
sıfat: sayı adı
ANLAMSAL ALAN: 
Ölçüler ve Sayılar
FREQUENCY RANK: 
515

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%E1%BD%80%CE%BA%CF%84%CF%8E