ἕξ

Search Lemma: 
ἕξ
DEFINITION: 
altı, 6
SÖZCÜK TÜRÜ: 
sıfat: sayı adı
ANLAMSAL ALAN: 
Ölçüler ve Sayılar
FREQUENCY RANK: 
507

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%E1%BC%95%CE%BE