ἔτι

Search Lemma: 
ἔτι
DEFINITION: 
gene, hala, bundan başka
SÖZCÜK TÜRÜ: 
zarf
ANLAMSAL ALAN: 
Zaman
FREQUENCY RANK: 
82

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%E1%BC%94%CF%84%CE%B9