ἄλλως

Search Lemma: 
ἄλλως
DEFINITION: 
başka bir şekilde, aksi takdirde, yoksa
SÖZCÜK TÜRÜ: 
zarf
ANLAMSAL ALAN: 
Zamirler/Soru Sözcükleri
FREQUENCY RANK: 
342

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%E1%BC%84%CE%BB%CE%BB%CF%89%CF%82