τρεῖς τρία

Search Lemma: 
τρεῖς
DEFINITION: 
üç
SÖZCÜK TÜRÜ: 
sıfat: sayı adı
ANLAMSAL ALAN: 
Ölçüler ve Sayılar
FREQUENCY RANK: 
198

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CF%84%CF%81%CE%B5%E1%BF%96%CF%82-%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1