συμφορά –ᾶς, ἡ

Search Lemma: 
συμφορά
DEFINITION: 
yığın, felaket yığını
SÖZCÜK TÜRÜ: 
isim: 1. çekim grubu
ANLAMSAL ALAN: 
Yaşam ve Ölüm
FREQUENCY RANK: 
499

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%E2%80%93%E1%BE%B6%CF%82-%E1%BC%A1