νίκη νίκης, ἡ

Search Lemma: 
νίκη
DEFINITION: 
zafer, utku
SÖZCÜK TÜRÜ: 
isim: 1. çekim grubu
ANLAMSAL ALAN: 
Savaş ve Barış
FREQUENCY RANK: 
501

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7-%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82-%E1%BC%A1