μετά

Search Lemma: 
μετά
DEFINITION: 
(+gen.) arasında, eşliğinde; (+acc.) arkasında, (+dat) içinde
SÖZCÜK TÜRÜ: 
edat
ANLAMSAL ALAN: 
Dolaysız Edat
FREQUENCY RANK: 
50

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC