εἷς μία ἕν

Search Lemma: 
εἷς
DEFINITION: 
bir, 1
SÖZCÜK TÜRÜ: 
sıfat: sayı adı
ANLAMSAL ALAN: 
Ölçüler ve Sayılar
FREQUENCY RANK: 
62

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CE%B5%E1%BC%B7%CF%82-%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%E1%BC%95%CE%BD