εἴτε…εἴτε

Search Lemma: 
εἴτε
DEFINITION: 
ister … ister, ya … ya, kâh … kâh
SÖZCÜK TÜRÜ: 
bağlaç: eşbağımlı
ANLAMSAL ALAN: 
Bağlaçlar/Zarflar
FREQUENCY RANK: 
250

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CE%B5%E1%BC%B4%CF%84%CE%B5%E2%80%A6%CE%B5%E1%BC%B4%CF%84%CE%B5