δίδωμι, δώσω, ἔδωκα, δέδωκα, δέδομαι, ἐδόθην

Search Lemma: 
δίδωμι
DEFINITION: 
vermek, sağlamak, sunmak; bağışlamak, düşüncesini söylemek
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: -μι grubu
ANLAMSAL ALAN: 
Alma ve Verme
FREQUENCY RANK: 
81

Suggested Citation