αἷμα αἵματος, τό

Search Lemma: 
αἷμα
DEFINITION: 
kan, kanbağı, akrabalık
SÖZCÜK TÜRÜ: 
isim: 3. çekim grubu sessiz gövde
ANLAMSAL ALAN: 
Vücut Bölümleri
FREQUENCY RANK: 
264

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CE%B1%E1%BC%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%E1%BC%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%84%CF%8C