ὀρθός –ή –όν

Search Lemma: 
ὀρθός
DEFINITION: 
adevărat, drept
PARTE DE VORBIRE: 
adjectiv: declinarea a I și II-a
GRUP SEMANTIC: 
Măsuri şi numerale
FREQUENCY RANK: 
213

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%E1%BD%80%CF%81%CE%B8%CF%8C%CF%82-%E2%80%93%CE%AE-%E2%80%93%CF%8C%CE%BD