ψυχή ψυχῆς, ἡ

Search Lemma: 
ψυχή
DEFINITION: 
suflare, viaţă, suflet
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv: declinarea I
GRUP SEMANTIC: 
Umanitate şi fiinţă
FREQUENCY RANK: 
117

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CF%88%CF%85%CF%87%CE%AE-%CF%88%CF%85%CF%87%E1%BF%86%CF%82-%E1%BC%A1