σωτηρία σωτηρίας, ἡ

Search Lemma: 
σωτηρία
DEFINITION: 
mântuire, eliberare
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv: declinarea I
GRUP SEMANTIC: 
Ajutor şi siguranţă
FREQUENCY RANK: 
479

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82-%E1%BC%A1