στρατιά –ᾶς, ἡ

Search Lemma: 
στρατιά
DEFINITION: 
oaste
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv: declinarea I
GRUP SEMANTIC: 
Război şi pace
FREQUENCY RANK: 
497

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%AC-%E2%80%93%E1%BE%B6%CF%82-%E1%BC%A1