μάχη μάχης, ἡ

Search Lemma: 
μάχη
DEFINITION: 
bătălie
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv: declinarea I
GRUP SEMANTIC: 
Război şi pace
FREQUENCY RANK: 
323

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CE%BC%CE%AC%CF%87%CE%B7-%CE%BC%CE%AC%CF%87%CE%B7%CF%82-%E1%BC%A1