ταχύς ταχεῖα ταχύ

Hasło: 
ταχύς
Definicja: 
szybki, prędki; τάχα (adv.) szybko; być może
Część mowy: 
Przymiotnik: -ύς, -εῖα, -ύ
Grupa semantyczna: 
Charakterystyka
Frekwencja: 
225

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CF%84%CE%B1%CF%87%CF%8D%CF%82-%CF%84%CE%B1%CF%87%CE%B5%E1%BF%96%CE%B1-%CF%84%CE%B1%CF%87%CF%8D