ἵστημι στήσω will set, ἔστησα set, caused to stand, 2 aor. ἔστην stood, ἕστηκα stand, plup. εἱστήκη stood, ἐστάθην stood

Search Lemma: 
ἵστημι
DEFINITION: 
make to stand, set
Part of Speech: 
verb: -μι
SEMANTIC GROUP: 
Work and Leisure
FREQUENCY RANK: 
145