ἀκούω, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἀκήκοα, plup. ἠκηκόη or ἀκηκόη, ἠκούσθην

Search Lemma: 
ἀκούω
DEFINITION: 
listen (to), hear (of)
Part of Speech: 
verb: -ω vowel stem
SEMANTIC GROUP: 
The Senses and Feelings
FREQUENCY RANK: 
131