φαίνω, φανῶ, ἔφηνα, πέφηνα, πέφασμαι, ἐφάνην

Search Lemma: 
φαίνω
DEFINITION: 
bring to light, make appear, make clear; (pass.) come to light, be seen, appear, appear to be (+ptc. or infin.)
Part of Speech: 
verb: -ω liquid stem
SEMANTIC GROUP: 
Showing and Finding
FREQUENCY RANK: 
114

Suggested Citation