τυγχάνω, τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα. τέτυγμαι, ἐτύχθην

Search Lemma: 
τυγχάνω
DEFINITION: 
hit, light upon, meet by chance (+gen.); reach, gain, obtain; happen to be (+ptc.)
Part of Speech: 
verb: -ω liquid stem
SEMANTIC GROUP: 
Humanity and Being
FREQUENCY RANK: 
144