στάδιον σταδίου, τό (pl. στάδια and στάδιοι)

Search Lemma: 
στάδιον
DEFINITION: 
stadion or stade, the longest Greek unit of linear measure, about 185 meters
Part of Speech: 
noun: 2nd declension
SEMANTIC GROUP: 
Measurements and Numerals
FREQUENCY RANK: 
447