πορεύω, πορεύσω, ἐπόρευσα, πεπόρευμαι, ἐπορεύθην

Search Lemma: 
πορεύω
DEFINITION: 
carry; (mid. and pass) go, walk, march
Part of Speech: 
verb: -ω vowel stem
SEMANTIC GROUP: 
Work and Leisure
FREQUENCY RANK: 
427