νομίζω, νομιῶ, ἐνόμισα, νενόμικα, νενόμισμαι, ἐνομίσθην

Search Lemma: 
νομίζω
DEFINITION: 
think, believe that (+acc. and infin.); hold as a custom, be accustomed to (+infin.)
Part of Speech: 
verb: -ω dental stem
FREQUENCY RANK: 
200