κωλύω, κωλύσω, ἐκώλυσα, κεκώλυκα, κεκώλυμαι, ἐκωλύθην

Search Lemma: 
κωλύω
DEFINITION: 
hinder, check, prevent (+acc. and infin.)
Part of Speech: 
verb: -ω vowel stem
SEMANTIC GROUP: 
War and Peace
FREQUENCY RANK: 
400