βούλομαι, βουλήσομαι, βεβούλημαι, ἐβουλήθην

Search Lemma: 
βούλομαι
DEFINITION: 
(+infin.) will, wish (to); be willing (to); ὁ βουλόμενος anyone who likes
Part of Speech: 
verb: deponent
SEMANTIC GROUP: 
The Senses and Feelings
FREQUENCY RANK: 
113