Callimachus /

Introduction and notes by Susan Stephens

Victory of Berenice

Fr. 54

      Ζηνί τε καὶ Νεμέηι τι χαρίσιον ἕδνον ὀφείλω,

           νύμφα, κα[σιγνή]των ἱερὸν αἷμα θεῶν,

      ἡμ[ε]τερο.[. . . . . .].εων ἐπινίκιον ἵππω[ν.

           ἁρμοῖ γὰρ Δαναοῦ γῆς ἀπὸ βουγενέος

5    εἰς Ἑλένη[ς νησῖδ]α καὶ εἰς Παλληνέα μά[ντιν,

           ποιμένα [φωκάων], χρύσεον ἦλθεν ἔπος,

      Εὐφητηϊάδ[αο παρ'] ἠρίον οὕ[νεκ'] Ὀφέλτου

           ἔθρεξαν προ[τέρω]ν οὔτινες ἡνιόχων

      ἄσθματι χλι[. . . .]. . πιμιδας, ἀλλὰ θεόντων

10       ὡς ἀνέμων οὐδεὶς εἶδεν ἁματροχίας

      ημεν δη πο[

           καὶ πάρος Ἀργει[

      καιρωτους τε[

           Κολχίδες ἢ Νείλω[ι

15  λεπταλέους ἔξυσαν.[

           εἰδυῖαι φαλιὸν ταῦρον ἰηλεμίσαι

      . . . .]υκων οτε[

           . . . .].ν κομα[

      . . . . . . .]. . .[.]. .[ 

 

Fr. 54a

                ].[ 

           Ἰναχ[ίδα]ις κει[

      δωδ[ε]κάκις περὶ δίφρον ἐπήγαγεν ὄθματα †δίφρου 

           καὶ τ[.]. Ἀμυμών[η

5   κρή[ν]η καλὰ νάουσα κ[

           δρωμ[]σιν· Δαναοῦ δε[

      ἵππα[στ]ῆρ’ ἅτε τοῦτο φε[

           Αἴγυπτος γενεῆς αἷμ’ α[

      δηθάκ[ι] μου τὸν Νεῖλο[ν

10      κεῖνος ὃς ἐν Προίτου ξ[

      ὣς ἔνεπεν· τοὶ δ’ ἦχον [

      ἐκ λαγόνων [. .]. θερ[

          ἔσταθεν· ἤκου[

      αυτα . δ[

 15      οὐκ ἐρέω [

     αὔριον .[

         σ]υρίζει .[

     ἀ]λλαποδ[

        ]θμα χρ.[

20  .]ισομεν· ε[

         . . . . .]οσο[

     . . . . .]ν· α[

         . . . . .]ν ἰθ[

 

                             ]νκ[

Fr. 54b

      εἰς ἔριν ηνικ[

           δῶκε Ταναγ[ραι-

      παιδὶ κασιγν[ητ-

          ὡς ἀέκων ε.[

5    λῃτιαὶ Ταφιο[

           λήνεα γουνα[

      πωτηθεὶς αν[

           κυπωθεὶς τα[

      ὄφρα δεταις[

10       τόφρα δετω[

      τόξα διαπλη[

           καὶ μὲν οτοι.[

      σκῶλός μοι β.[

           [

15  αὐλείην παρ' ἄχ[ερδον

           ἐξέρυσ' ἑρμαίο[υ

      λέξας κεν ταδ.[

           ὣς φάτο τῷ δ' ο.[

      τὴν προτέρην [

20       δοῖεν, ὁ δ' ἁρπακ[τ-

      αἰνολέων ἀπόλοιτο .ε[

           καὶ θεὸς η καινε[ ]ι. . . . .[.]. .μ.[

      ὄφρα κεπιω.[ ]ω σε πάλιν πυρὶ δ[ε]ῖ[πνον

           . . .]μενον δυερῇ μηδὲ σὺν ἀξυλίῃ

25      . . .]α νυν, δρεπάνου γὰρ ἀπευθέα τέρχν[ε]α[

           . . .]α πολύσκαρθμος τοῦτον ἔχειν[. . .].[

     . . .].ε καὶ λίπτουσα δακεῖν κυτίσοιο [χίμαιρα

         βληχ]άζει πυλέων ἐντὸς ἐερ[γομένη

     . . . .] δυσηβολίοιο τράγου [. . .]. . .[

30        . . . .].ιος ἀλγήσαι πᾶς κεν ἰδὼ[ν

     . . . .] νομοῦ ποίμνῃσιν ἐελδ[

           . . . .]. θασσόντων ὡς περὶ .[

           .     .     .     .     .

 

Fr. 54c

      [                                        ]υια[

      [                         δίκρον φιτρὸν ἀειραμένη

      [                   ].λελα[. . . .]. . .ι στέγος οὐδ' ὅσον ε.[

      [                          ]παιδὶ νέμουσα μέρος.

5    ἀστὴρ δ' εὖτ'] ἄρ' ἔμελλε βοῶν ἄπο μέσσαβα [λύσειν

      [    αὔλιος], ὃς δυθμὴν εἶσιν ὕπ' ἠελίου

      [           ]ὡς κεῖνος Ὀφιονίδῃσι φαείν[ει

      [            ]θεῶν τοῖσι παλαιοτέροις,

      [            ]τηρι θύρην· ὁ δ' ὅτ' ἔκλυεν ἠχ[ήν,

10  [      ὡς ὁπότ' ὀκν]ηρῆς ἴαχ' ἐπ' οὖς ἐλάφου

      σκ]ύμνος, [μέ]λλ[ε] μὲν ὅσσον ἀκουέμεν, ἦκα δ' ἔλ[εξεν·

           "ὀχληροί, τί τό[δ'] αὖ γείτονες ἡμέ[τ]ερον

      ἥκατ' ἀποκναίσοντες, ἐπεὶ μάλα [γ'] οὔτι φέρο[ισθε;

           ξ]είνοις κωκυμοὺς ἔπλασεν ὔμμε θεός.’

15  ]ς ἐνέπων τὸ μὲν ἔργον, ὅ οἱ μετὰ [. . .].ινε[

           ῥῖ]ψεν, []πεὶ σμίνθοις κ[ρ]υπτὸν ἔτευχε δόλον·

       ἐν δ' ἐτίθει παγίδεσσιν ὀλέθρια δείλατα δοιαῖς

           αἴ]ρινο[ν ἐ]λλεβ[όρῳ] μίγδα μάλευρον ἑλών

       . .]ντ.[.]ωιτα.α[. . . . . . . .]. . θάνατον δὲ κάλ[υψε

20      . .].κ.[.].[. . .]γειη.[. . . .].αγ̣ωσιν ἔπι

      . .]ημ.ν[. ]ς κίρκο[ι. . . .]. . .ἄρτι πεσόν[τες

           πολλάκις ἐκ λύχνου πῖον ἔλειξαν ἔαρ

      ἀλκαίαις ἀφύσαντες, ὅτ' οὐκ ἐπὶ πῶμα[τ' ἔκειτο

           ἅλ]μαις καὶ φιάλῃς, ἢ̣ ὁπότ' ἐξ ἑτέρης

25  εἴλησαν χηλοῖο, τά τ' ἀνέρος ἔργα πενιχροῦ

           . . .]ο.οκ. . .σκληροῦ σκίμπ[τετο λ]ᾶος ὕπο

      κλ]ισμὸν α. . .τεπ[. . . . . . . ω]ρχήσα[ντο

           βρέγματι, καὶ κανθῶν ἤλασαν ὦρον ἄπο,

      ἀλλὰ τόδ' οἱ σίνται βρα[χέ]ῃ ἔνι νυκτὶ τέλεσσαν,

30       κύντατον, ᾧ πλεῖστ[ον] μήνατο κεῖνος ἔπι,

      ἄμφ[ιά] οἱ σισύρην [τ]ε κακοὶ κίβισίν τε διέβρον·

           τοῖς]ι [δὲ] διχθαδίους εὐτύκασεν φονέας,

      ἶπόν τ' ἀνδίκτην τε μάλ' εἰδότα μακρὸν ἁλέσθαι.

                                ].[.]. .ἀνέλυσε θύρην

35                              ]ἐπεὶ θαμὰ μίσγετο κεί[ν

                                    ]ιν ἐνναέτης

                               ]. .ο[. . .]ν οὔτε Κλεων[άς

                                            ].[

 

Fr. 54e

      . . . . . . . . . . . . .].δε κανὼν τέρα[ς

           εἴτε μιν Ἀργείων χρή με καλεῖν ἀάτην

      . . . . . . . . . . .].ωναιτεπαρηχειε.[

           . . . . . . . . . .]. Δαναοῦ φρείατι πὰρ μεγα[λ-

5    . . . . . . . . .]φίκλειος ἀδελφειοῖο νεμ.[

           . . . . . . . . . .]σμήξας ἀντι γετης γε[

      . . . . . . . . . .] πελάσαιμι μόνον περιβα[

           . . . . . . . . .]. ἔσεαι καὶ τάχ̣α βουκτέανο[ς

      . . . . . . . . .].ς ἔτι μᾶλλον ἐπικλεινες.[

10       . . . . . . . . . .]. . . πε[ί]σω Ζεὺς ὅτι παιδογό[νος

      . . . . . . . . . .]. . . . . . πέσω δ' ὑπ' ὀδόντ[ι

                 ]. . . . . . . . .ρμαλλονυπο[

          .     .     .     .     .

 

Fr. 54h

      αὐτὸς ἐπιφράσσαιτο, τάμοι δ' ἄπο μῆκος ἀοιδῇ·

           ὅσσα δ' ἀνειρομένῳ φῆ[σ]ε, τάδ' ἐξερέω·

      "ἄττα γέρον, τὰ μὲν ἄλλα πα[ρὼν ἐν δ]αιτὶ μαθήσει,

           νῦν δὲ τά μοι πεύσῃ Παλλὰ[ς. . . . . .]. .[

5    .]α[                                     ]α

 

Fr. 54i

                .     .     .     .     .

5         καί μιν Ἀλητεῖδαι πουλὺ γεγειότερον

      τοῦδε παρ' Αἰγαίωνι θεῷ τελέοντες ἀγῶνα

           θήσουσιν νίκης σύμβολον Ἰσθμιάδος

      ζήλῳ τῶν Νεμέηθε· πίτυν δ' ἀποτιμήσουσιν,

           ἣ πρὶν ἀγωνιστὰς ἔστεφε τοὺς Ἐφύρῃ.

10                  ].νωητετεοί, γέρ[ον

                          ].οὐδ' ἱερὴ π.[

                      ]σεμοι προμ[

                          ]ον Παλλὰς ἔ[

                      ]αρενωι τοδ[

15                     ς]ὴν κατ' ἐπω[νυμίην.’

                      ]υς τε Μολόρ[κ

                         ].θυμὸν ἀρε[σσάμενος,

      ν]ύκτα μὲν αὐτόθι μίμνεν, ἀπέστιχε δ' Ἄργος ἑῶιος·

           οὐδὲ ξεινοδόκῳ λήσαθ' ὑποσχεσίης,

20  πέμψε δέ οἱ τὸ[ν] ὀρῆα, τίεν δέ ἑ ὡς ἕνα πηῶν.

           νῦ]ν δ' ἔθ' []γι[στείη]ν οὐδαμὰ παυσομένην

                .     .     .     .     .

 

Fr. 55

           τὸν μὲν ἀρισκυδὴς εὖνις ἀνῆκε Διός

      Ἄργος ἔθειν, ἴδιόν περ ἐὸν λάχος, ἀλλὰ γενέθλῃ

           Ζηνὸς ὅπως σκοτίῃ τρηχὺς ἄεθλος ἔοι.

 

Fr. 58

      ἄξονται δ' οὐχ ἵππον ἀέθλιον, οὐ μὲν ἐχῖνον

           βουδόκον

 

Fr. 60a

                   τὸ δὲ σκύλος ἀνδρὶ καλύπτρη

           γιγνόμενον, νιφετοῦ καὶ βελέων ἔρυμα

 

Fr. 60b

           θηρὸς ἀερτάζων δέρμα κατωμάδιον

 

extra

Article Nav

Suggested Citation

Susan Stephens, Callimachus: Aetia. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2015. ISBN: 978-1-947822-07-8. http://dcc.dickinson.edu/callimachus-aetia/book-3/victory-berenice