βοηθέω, βοηθήσω, ἐβοήθησα, βεβοήθηκα

TEST TRANSLATION: 
βοηθέω
DEFINITION: 
ساعد/يساعد
أقسام الكلام: 
فعل: فعل فيه ترخيم
المجموعة الدلالية: 
المساعدة والسلامة
FREQUENCY RANK: 
473

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CE%B2%CE%BF%CE%B7%CE%B8%CE%AD%CF%89-%CE%B2%CE%BF%CE%B7%CE%B8%CE%AE%CF%83%CF%89-%E1%BC%90%CE%B2%CE%BF%CE%AE%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B1-%CE%B2%CE%B5%CE%B2%CE%BF%CE%AE%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1