EO_1

eo
词条
eō īre iī/īvī itum
释义
走,去
词性
动词:不规则
语义组
运动
词频排序
97
Chinese, Simplified