φρονέω, φρονήσω, ἐφρόνησα

Search Lemma
φρονέω
DEFINITION
think, intend to (+infin.); be minded towards (+adv. and dat.)
FREQUENCY RANK
448
Part of Speech
verb: contracted
SEMANTIC GROUP
The Mind, Perceiving and Learning
English