ὅσος ὅση ὅσον

释义: 
ὅσος
释义: 
无论多么;无论多大;(复数)像⋯⋯一样多;ὅσον(副词)像一样多
词性: 
形容词:第一和第二变格法
语义组: 
代词/疑问
词频排序: 
76

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%E1%BD%85%CF%83%CE%BF%CF%82-%E1%BD%85%CF%83%CE%B7-%E1%BD%85%CF%83%CE%BF%CE%BD