χρόνος χρόνου, ὁ

释义: 
χρόνος
释义: 
时间
词性: 
名词:第二变格法
语义组: 
时间
词频排序: 
106

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%85-%E1%BD%81