οἷος οἵα οἷον

释义: 
οἷος
释义: 
诸如,那一类,像,(感叹词)什么样!多么!;οἷός τε(+不定式)适合,能够;οἷόν τε(+不定式)有可能
词性: 
形容词:第一和第二变格法
语义组: 
代词/疑问
词频排序: 
69

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%CE%BF%E1%BC%B7%CE%BF%CF%82-%CE%BF%E1%BC%B5%CE%B1-%CE%BF%E1%BC%B7%CE%BF%CE%BD