γράμμα γράμματος, τό

释义: 
γράμμα
释义: 
字母,字;(复数)著述
词性: 
名词:第三变格法,辅音结尾的词干
语义组: 
写与说
词频排序: 
457

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%84%CF%8C