Greek: Alphabetical

Undefined

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω

Numbers (ordinal and cardinal) 1-10, 20, 30, 100

Α

ἀγαθός –ή –όν good, virtuous, brave, noble

ἀγγέλλω report, tell ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἤγγελκα, ἤγγελμαι, ἠγγέλθην

ἄγω lead, carry, bring; pass (time) ἄξω, ἤγαγον, ἦχα, ἦγμαι, ἤχθην

ἀγών –ῶνος, ὁ contest

ἀδελφός –οῦ, ὁ brother

ἀδικέω do wrong; injure ἀδικήσω, ἠδίκησα, ἠδίκηκα, ἠδίκημαι, ἠδικήθην

ἄδικος –ον unjust

ἀδύνατος –ον impossible; powerless

ἀεί always

αἷμα –ατος, τό blood

αἱρέω take, grasp, take by force; (mid.) choose αἱρήσω, 2 aor. εἷλον, ᾕρηκα, ᾕρημαι, ᾑρέθην

αἴρω take up, lift up; remove ἀρῶ, ἦρα, ἦρκα, ἦρμαι, ἤρθην

αἰσθάνομαι perceive, understand, hear, learn αἰσθήσομαι, 2 aor. ᾐσθόμην, ᾔσθημαι

αἰσχρός –ά –όν ugly, shameful, disgraceful

αἰτέω ask (for), beg αἰτήσω, ᾔτησα, ᾔτηκα, ᾔτημαι, ᾐτήθην

αἰτία –ας, ἡ cause, origin; charge, accusation

αἴτιος –α –ον responsible, guilty

ἀκούω hear ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἀκήκοα, plup. ἠκηκόη or ἀκηκόη, ἠκούσθην

ἀλήθεια –ας, ἡ truth

ἀληθής –ές true

ἁλίσκομαι to be taken, conquered (act. supplied by αἱρέω) ἁλώσομαι, 2 aor. ἑάλων, ἑάλωκα

ἀλλά but

ἀλλήλων (oblique cases only) one another, each other

ἄλλος –η –ο other; ἄλλως otherwise

ἅμα at the same time; together with (+ dat.)

ἁμαρτάνω miss the mark (+ gen.); fail, be wrong, make a mistake ἁμαρτήσομαι, ἡμάρτησα, 2 aor. ἥμαρτον, ἡμάρτηκα, ἡμάρτημαι, ἡμαρτήθην

ἀμείνων –ον better, abler, stronger, braver (comp. of ἀγαθός)

ἀμφί about, around

ἀμφότερος –α –ον both

ἄν particle that marks verbs as potential (with optative), or generalizing (with subjunctive)

ἀνά up, on; throughout

ἀνάγκη –ης, ἡ necessity

ἀναιρέω raise, take up; kill, destroy ἀναιρήσω, ἀνεῖλον, ἀνῄρηκα, ἀνῄρημαι, ἀνῃρέθην

ἄνευ without (+ gen.)

ἀνήρ ἀνδρός, ὁ man, husband

ἄνθρωπος –ου, ὁ/ἡ human being

ἀντί instead of, in place of (+ gen.)

ἄνω up, upwards

ἄξιος –α –ον worthy, deserving

ἀξιόω consider worthy ἀξιώσω, ἠξίωσα, ἠξίωκα, ἠξίωμαι, ἠξιώθην

ἀπαλλάσσω set free, release, deliver ἀπαλλάξω, ἀπήλλαξα, ἀπήλλαχα, ἀπήλλαγμαι, ἀπηλλάχθην or ἀπηλλάγην

ἅπας ἅπασα ἅπαν all together

ἁπλῶς simply, singly, in one way

ἀπό from (+ gen.)

ἀποδίδωμι give back; render; allow; (mid.) sell ἀποδώσω, ἀπέδωκα, ἀποδέδωκα, ἀποδέδομαι, ἀπεδόθην

ἀποθνῄσκω die ἀποθανοῦμαι, 2 aor. ἀπέθανον, ἀποτέθνηκα

ἀποκρίνω separate, set apart; (mid.) answer, reply ἀποκρινῶ, ἀπεκρινάμην, ἀπεκρίθη

ἀποκτείνω kill ἀποκτενῶ, ἀπέκτεινα, ἀπέκτονα

ἀπόλλυμι kill, destroy; (mid.) perish, die ἀπολῶ, ἀπώλεσα, 2 aor. mid. ἀπωλόμην, pf. ἀπολώλεκα (“I have utterly destroyed”) or ἀπόλωλα (“I am undone”)

ἄρα therefore, then (drawing an inference)

ἆρα particle introducing a question

ἀργύριον –ου, τό money

ἀρετή –ῆς, ἡ goodness, excellence; virtue; valor, bravery

ἀριθμός –οῦ, ὁ number

ἄριστος –η –ον best, noblest (superl. of ἀγαθός)

ἀρχή –ῆς, ἡ beginning, origin; rule, empire, realm; magistracy

ἄρχω begin (+ gen.); lead, rule, govern (+ gen.) ἄρξω, ἦρξα, ἦργμαι, ἤρχθην

αὖ, αὖθις back (again); moreover; on the other hand

αὐτίκα at once, immediately

αὐτός –ή –ό him- her- itself etc. (for emphasis); the same (with article); him, her, it etc. (in oblique cases)

ἀφαιρέω take from, take away ἀφαιρήσω, ἀφεῖλον, ἀφῄρηκα, ἀφῄρημαι, ἀφῃρέθην

send away, let go; let alone, neglect ἀφήσω, ἀφῆκα, ἀφεῖκα, ἀφεῖμαι, ἀφείθην

ἀφικνέομαι come to, arrive at ἀφίξομαι, 2 aor. ἀφικόμην, ἀφῖγμαι

Β

βαίνω walk, come, go -βήσομαι, 2 aor. -ἔβην, βέβηκα

βάλλω throw, hurl; throw at, hit (acc.) with (dat.) βαλῶ, 2 aor. ἔβαλον, βέβληκα, βέβλημαι, ἐβλήθην

βάρβαρος –ον barbarous, not Greek, foreign

βαρύς –εῖα –ύ heavy, grievous, tiresome

βασιλεύς βασιλέως, ὁ king

βελτίων –ον better (comp. of ἀγαθός)

βίος –ου, ὁ life

βλέπω see, look (at) βλέψομαι, ἔβλεψα

βοηθέω help, assist (+ dat.) βοηθήσω, ἐβοήθησα, βεβοήθηκα

βουλεύω plan (to), decide (to) βουλεύσω, ἐβούλευσα, βεβούλευκα, βεβούλευμαι, ἐβουλεύθην

βουλή –ῆς, ἡ will, determination; counsel, piece of advice; council of elders

βούλομαι (+ infin.) will, wish (to); be willing (to) βουλήσομαι, βεβούλημαι, ἐβουλήθην; ὁ βουλόμενος anyone who likes

βοῦς βοός, ὁ/ἡ bull, ox, cow

βραχύς –εῖα –ύ brief, short

Γ

γάρ for, because

γε (enclitic particle) indeed; at least, at any rate

γένος –ους, τό race, family; kind, class

γῆ γῆς, ἡ earth

γίγνομαι become; be born; happen, be γενήσομαι, 2 aor. ἐγενόμην, γέγονα, γεγένημαι, ἐγενήθην

γιγνώσκω come to know, learn; judge, think, or determine that (+ acc. and infin.) γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα, ἔγνωσμαι, ἐγνώσθην

γλῶσσα –ης, ἡ tongue; language

γνώμη –ης, ἡ thought, intelligence, opinion, purpose

γράμμα –ατος, τό letter, written character; (pl.) piece of writing, document(s)

γραφή –ῆς, ἡ a drawing, painting, writing; indictment

γράφω write γράψω, ἔγραψα, γέγραφα, γέγραμμαι, ἐγράφην

γυνή γυναικός, ἡ woman

Δ

δαίμων –ονος, ὁ/ἡ spirit, god, demon; fate, destiny

δέ and; but

δεῖ it is necessary, one must, one ought (+ acc. and infin.), impf. ἔδει, δεήσει

δέδοικα (pf. with pres. meaning) fear δείσομαι, ἔδεισα

δείκνυμι show, point out δείξω, ἔδειξα, δέδειχα, δέδειγμαι, ἐδείχθην

δεινός –ή –όν awesome, terrible; clever, clever at (+ infin.)

δεσπότης –ου, ὁ master (of the household); absolute ruler

δέχομαι take, accept; welcome, entertain δέξομαι, ἐδεξάμην, δέδεγμαι, -εδέχθην

δέω lack, miss, stand in need of (+ gen.) δεήσω, ἐδέησα, δεδέηκα, δεδέημαι, ἐδεήθην

δή surely, really, now, in fact, indeed (gives greater exactness)

δῆλος –η –ον visible, clear, manifest

δηλόω show, declare, explain δηλώσω, ἐδήλωσα, δεδήλωκα, ἐδηλώθην

δῆμος –ου, ὁ country district (opp. πόλις); the (common) people

διά through, during (+ gen.); because of (+ acc.)

διαφέρω carry in different ways, spread; differ; (impers.) διαφέρει it makes a difference to (+ dat.), διοίσω, 1 aor. διήνεγκα, 2 aor. διήνεγκον, διενήνοχα, διενήνεγμαι

διαφθείρω destroy; corrupt διαφθερῶ, διέφθειρα, διέφθαρκα, διέφθαρμαι, διεφθάρην

διαφορά –ᾶς, ἡ difference, disagreement

διδάσκω teach διδάξω, ἐδίδαξα, δεδίδαχα, δεδίδαγμαι, ἐδιδάχθην

δίδωμι give, grant, offer δώσω, ἔδωκα, δέδωκα, δέδομαι, ἐδόθην

δίκαιος –α –ον just

δίκη –ης, ἡ justice, lawsuit, trial, penalty

διώκω pursue διώξομαι, ἐδίωξα, δεδίωχα, ἐδιώχθην

δοκέω think, suppose, imagine (+ acc. and infin.); seem, seem good; (impers.) δοκεῖ μοι it seems to me

δόξα –ης, ἡ opinion, judgment; reputation, honor, glory

δοῦλος –ου, ὁ slave

δράω do, accomplish δράσω, ἔδρασα, δέδρακα, δέδραμαι, ἐδράσθην

δύναμαι (+ infin.) to be able (to), be strong enough (to) δυνήσομαι, ἐδυνήθην, δεδύνημαι

δύναμις –εως, ἡ power, strength, ability

δυνατός –ή –όν strong, powerful, able

Ε

ἐάν (= εἰ + ἄν) if (+ subj.)

ἑαυτοῦ –ῆς –οῦ him- her- itself (reflexive pron.)

ἐάω allow, permit (+ acc. and infin.); let be, let alone ἐάσω, εἴασα

ἐγώ ἐμοῦ, (pl.) ἡμεῖς, ἡμῶν I, we

ἐθέλω (+ infin.) wish (to); be willing (to) ἐθελήσω, ἠθέλησα, ἠθέληκα

ἔθνος –ους, τό nation

εἰ, if (+ indic. or opt.) εἴπερ if indeed

εἶδον I saw 2 aor. of ὁράω, act. infin. ἰδεῖν, mid. infin. ἰδέσθαι

εἶδος –ους, τό form, shape, figure; class, kind, sort

εἰκός εἰκότος, τό likelihood, probability

εἰμί be, exist ἔσομαι, impf. ἦν, infin. εἶναι

εἶμι I will go, fut. of ἔρχομαι, infin. ἰέναι, ptc. ἰών, ἰοῦσα, ἰόν

εἶπον I said, I spoke 2 aor. λέγω, φημί

εἰρήνη –ης, ἡ peace

εἰς into, to, towards (+ acc.)

εἶτα then, next

εἴτε...εἴτε either…or

ἐκ, ἐξ from, out of (+ gen.)

ἕκαστος –η –ον each

ἑκάτερος –α –ον each (of two)

ἐκεῖ there

ἐκεῖνος ἐκείνη ἐκεῖνο that (person or thing); ἐκεῖνος…οὗτος the former…the latter

ἐλάσσων –ον smaller, less (comp. of μικρός)

ἐλαύνω drive, set in motion ἐλῶ, ἤλασα, -ελήλακα, ἐλήλαμαι, ἠλάθην

ἐλεύθερος –α –ον free, independent

ἐλπίς –ίδος, ἡ hope; expectation

ἐμός –ή –όν my, mine

ἐν in, among (+ dat.)

ἐναντίος –α –ον opposite, facing; opposing

ἕνεκα because of, for the sake of (+ gen.)

ἔνθα there

ἐνταῦθα here, there

ἔξω outside; except

ἔοικα be like, look like (+ dat.); seem; befit; ptc. εἰκώς; τὸ εἰκός, that which is likely, plausible

ἐπεί after, since, when

ἔπειτα then, next

ἐπί upon, in the time of (+ gen.); upon, next to (+ dat.); on to, against (+ acc.)

ἐπιστήμη –ης, ἡ knowledge, understanding, skill

ἕπομαι follow (+ dat.) ἕψομαι, 2 aor. ἑσπόμην

ἔπος ἔπoυς, τό word, speech, tale; prophecy

ἐργάζομαι work, labor ἐργάσομαι, εἰργασάμην, εἴργασμαι

ἔργον –ου, τό work, achievement, exploit

ἔρομαι ask, ask one about (+ double acc.) ἐρήσομαι, 2 aor. ἠρόμην

ἔρχομαι come, go, fut. εἶμι or ἐλεύσομαι, 2 aor. ἦλθον, ἐλήλυθα

ἐρωτάω ask someone (acc.) something (acc.); question, beg ἐρήσομαι, 2 aor. ἠρόμην

ἕτερος –α –ον other

ἔτι still, yet

ἔτος ἔτους, τό year

εὖ well

εὐθύς –εῖα –ύ straight, direct; (adv.) immediately

εὑρίσκω find (out), discover, devise εὑρήσω, 2 aor. ηὗρον or εὗρον, ηὕρηκα or εὕρηκα, εὕρημαι, εὑρέθην

ἐχθρός –ά –όν hated, hateful; hostile to (+ dat.)

ἔχω have, hold, keep ἕξω or σχήσω, 2 aor. ἔσχον, ἔσχηκα, impf. εἶχον

ἕως until; while, so long as

Ζ

ζάω live ζήσω, ἔζησα, ἔζηκα

ζητέω seek ζητήσω, ἐζήτησα, ἐζήτηκα

ζῷον –ου, τό living being, animal

Η

ἤ or; than (after a comparative); ἤ...ἤ either...or

ἦ truly (emphasizes what follows)

ἡγεμών ἡγεμόνος, ὁ guide, leader, commander

ἡγέομαι lead; consider ἡγήσομαι, ἡγησάμην, ἥγημαι

ἤδη already, now (of the immediate past); presently (of the immediate future)

ἡδονή –ῆς, ἡ pleasure, enjoyment

ἡδύς –εῖα –ύ sweet, pleasant

ἥκω I have come, I am present ἥξω, pf. ἧκα

ἥλιος –ου, ὁ sun

ἡμέρα –ας, ἡ day

ἡμέτερος –α –ον our

ἥσσων –ον less, weaker (comp. of κακός or μικρός)

Θ

θάλασσα –ης, ἡ the sea

θάνατος –ου, ὁ death

θαυμάζω to be in awe of, be astonished at θαυμάσομαι, ἐθαύμασα, τεθαύμακα, τεθαύμασμαι, ἐθαυμάσθην

θεῖος –α –ον divine

θεός –οῦ, ὁ/ἡ god, goddess

θνῄσκω to die, be dying θανοῦμαι, 2 aor. -έθανον, τέθνηκα

θυγάτηρ θυγατρός, ἡ daughter

θυμός –οῦ, ὁ life, spirit; soul, heart, mind

θύω sacrifice θύσω, ἔθυσα, τέθυκα, τέθυμαι, ἐτύθην

Ι

ἴδιος –α –ον one’s own; peculiar, separate, distinct

ἱερός –ά –όν holy, venerated, divine

ἵημι put in motion, let go, shoot; (mid.) hasten, rush ἥσω, -ἧκα, -εἷκα, -εἷμαι, -εἵθην

ἱκανός –ή –όν sufficient, enough; competent, able to (+ infin.)

ἵνα in order that (conj. + subj. or opt.); where (rel. adv. + indic.)

ἱππεύς ἱππέως, ὁ horseman, rider, charioteer

ἵππος –ου, ὁ horse

ἴσος –η –ον equal, the same as (+ dat.); (adv.) ἴσως equally, probably, perhaps

ἵστημι make to stand, set στήσω will set, ἔστησα set, caused to stand, 2 aor. ἔστην stood, ἕστηκα stand, plup. εἱστήκη stood, ἐστάθην stood

ἰσχυρός –ά –όν strong

Κ

καθίστημι set down, establish; bring into a certain state, render καταστήσω, κατέστησα, κατέστην, καθέστηκα, plupf. καθειστήκη, κατεστάθην

καί and, also, even; καί...καί both...and

καιρός –οῦ, ὁ the right time

καίτοι and indeed, and yet

κακός –ή –όν bad, wicked, cowardly

καλέω call, summon καλῶ, ἐκάλεσα, κέκληκα, κέκλημαι, ἐκλήθην

καλός –ή –όν beautiful, noble, honorable

κἄν even if = καὶ ἐάν (+ subj.)

κατά down, down (from or along), throughout, according to; κατὰ γῆν by land; κατὰ φύσιν in accordance with nature; κατ’ ἔθνη by nations; καθ’ ἕνα one by one

καταλαμβάνω seize, catch up with, arrest, compel καταλήψομαι, κατέλαβον, κατείληφα, κατείλημμαι, κατελήφθην

κατασκευάζω equip, furnish, make ready κατασκευάσω, κατεσκεύασα

κατηγορέω to speak against, to accuse (+ gen.) κατηγορήσω, κατηγόρησα, κατηγόρηκα, κατηγόρημαι, κατηγορήθην

κεῖμαι lie, be situated, be laid up in store, be set up, be established or ordained (used as pf. pass. of τίθημι), fut. κείσομαι

κελεύω order, bid, command (+ acc. and infin.) κελεύσω, ἐκέλευσα, κεκέλευκα, κεκέλευσμαι, ἐκελεύσθην

κεφαλή –ῆς, ἡ head

κίνδυνος –ου, ὁ danger

κινέω set in motion, move, rouse κινήσω, ἐκίνησα, κεκίνηκα, κεκίνημαι, ἐκινήθην

κοινός –ή –όν common, shared, mutual

κομίζω take care of, provide for κομιῶ, ἐκόμισα, κεκόμικα, κεκόμισμαι, ἐκομίσθην

κόσμος –ου, ὁ order; ornament, decoration, adornment; world, universe

κρατέω be victorious, conquer, rule, surpass, excel (+ gen.) κρατήσω, ἐκράτησα, κεκράτηκα, κεκράτημαι, ἐκρατήθην

κρείσσων –ον stronger, mightier; better, more excellent (comp. of ἀγαθός)

κρίνω judge, decide, determine κρινῶ, ἔκρινα, κέκρικα, κέκριμαι, ἐκρίθην

κτάομαι get, gain, acquire κτήσομαι, ἐκτησάμην, κέκτημαι

κύκλος –ου, ὁ circle, ring, orb, disc, circular motion

κύριος –ου, ὁ lord, master

κωλύω hinder, check, prevent (+ acc. and infin.) κωλύσω, ἐκώλυσα, κεκώλυκα, κεκώλυμαι, ἐκωλύθην (+ acc. and infin.)

Λ

λαλέω talk, chatter, babble λαλήσω, ἐλάλησα, λελάληκα, ἐλαλήθην

λαμβάνω take, grasp, seize; receive, get λήψομαι, ἔλαβον, εἴληφα, εἴλημμαι, ἐλήφθην

λαμπρός –ά –όν bright, brilliant; well-known, illustrious

λανθάνω escape the notice of (+ acc. and nom. participle), be unknown; (mid. and pass.) forget λήσω, ἔλαθον, λέληθα

λαός –οῦ, ὁ the people, folk

λέγω say, speak (of), recount; pick up, collect, count ἐρῶ, εἶπον, εἴρηκα, λέλεγμαι, ἐλέχθην and ἐρρήθην

λείπω leave, abandon λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα, λέλειμμαι, ἐλείφθην

λίθος –ου, ὁ stone

λόγος –ου, ὁ word, speech, discourse; thought, reason, account

λοιπός –ή –όν rest, remaining, rest-of-the

λύω loosen, unbind, set free; undo, destroy λύσω, ἔλυσα, λέλυκα, λέλυμαι, ἐλύθην

Μ

μακρός –ά –όν long, tall, large, long-lasting

μάλα very, very much

μάλιστα most, most of all; (in replies) certainly

μᾶλλον more, rather; μᾶλλον...ἤ rather than

μανθάνω learn, ascertain μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα

μάρτυς μάρτυρος, ὁ/ἡ witness

μάχη –ης, ἡ battle

μάχομαι fight μαχοῦμαι, ἐμαχεσάμην, μεμάχημαι

μέγας μεγάλη μέγα big, great, powerful

μέγεθος –ους, τό greatness, size, magnitude

μέλλω (+ infin.) think of doing, intend to, be about to μελλήσω, ἐμέλλησα

μέν...δέ on the one hand...on the other hand; μέν (by itself) indeed

μέντοι however; of course

μένω stay, remain, endure, await μενῶ, ἔμεινα, μεμένηκα

μέρος –ους, τό part, share

μέσος –η –ον middle, in the middle, moderate; τὸ μέσον midst

μετά with (+ gen.); after (+ acc.)

μεταξύ between

μέχρι (+ gen.) until, as far as

μή not (μή marks the negative as subjective or conditional); εἰ μή if not, except

μηδέ and not

μηδείς μηδεμία μηδέν no one, nothing

μήν [emphasizes preceding particle]

μήτε and not; μήτε...μήτε neither...nor

μήτηρ μητρός, ἡ mother

μίγνυμι mix, mingle μείξω, ἔμειξα, μέμειγμαι, ἐμείχθην

μικρός –ά –όν small, little, short

μιμνήσκω remind; (in pf. mid.) remember -μνήσω, -έμνησα, pf. μέμνημαι, ἐμνήσθην

μόνος –η –ον alone, single; μόνον (adv.) only

μυρίος –α –ον countless; μύριοι 10,000; μυριάς -άδος ἡ 10,000, a countless amount

Ν

ναί indeed, yes (used in strong affirmation)

ναός ναοῦ (Att. νεώς), ὁ temple

ναῦς νεώς, ἡ ship

νέος –α –ον young, new, fresh

νῆσος –ου, ἡ island

νικάω conquer, win νικήσω, ἐνίκησα, νενίκηκα, νενίκημαι, ἐνικήθην

νίκη –ης, ἡ victory

νομίζω think, believe that (+ acc. and infin.); hold as a custom, be accustomed to (+ infin.) νομιῶ, ἐνόμισα, νενόμικα, νενόμισμαι, ἐνομίσθην

νόμος –ου, ὁ custom, tradition, law

νόσος –ου, ὁ disease, sickness

νοῦς (νόος), νοῦ (νόου), ὁ mind, perception, sense

νῦν, νυνί now

νύξ νυκτός, ἡ night

Ξ

ξένος –ου, ὁ guest-friend; foreigner, stranger

Ο

ὁ ἡ τό the

ὅδε ἥδε τόδε this

ὁδός –οῦ, ἡ road, way, path

ὅθεν from where, whence

οἶδα to know (pf. in pres. sense); to know how to (+ infin.), infin. εἰδέναι, imper. ἴσθι, plupf. used as impf. ᾔδειν

οἰκεῖος –α –ον domestic, of the house; one’s own; fitting, suitable

οἰκέω inhabit, occupy οἰκήσω, ᾤκησα, ᾤκηκα, ᾠκήθην

οἰκία –ας, ἡ building, house, dwelling

οἶκος –ου, ὁ house, home, family

οἴομαι, οἶμαι think, suppose, imagine that (+ acc. and infin.) ᾠήθην, impf. ᾤμην

οἷος –α –ον such as, of what sort, like; (exclam.) what a!, how! ; οἷός τε (+ infin.) fit or able to; οἷόν τε (+ infin.) it is possible to

ὀλίγος –η –ον little, small, few

ὅλος –η –ον whole, entire, complete

ὅμοιος –α –ον like, resembling (+ dat.)

ὁμολογέω agree ὁμολογήσω, ὡμολόγησα, ὡμολόγηκα, ὡμολόγημαι, ὡμολογήθην

ὅμως nevertheless, all the same

ὄνομα –ατος, τό name; fame

ὀνομάζω call by name ὀνομάσω, ὠνόμασα, ὠνόμακα, ὠνόμασμαι, ὠνομάσθην

ὀξύς –εῖα –ύ sharp, keen, shrill, pungent

ὅπλον –ου, τό weapon, tool, implement (mostly pl.)

ὅπου where, wherever

ὅπως how, as; so that (+ subj. or opt.)

ὁράω see, look (to) ὄψομαι, 2 aor. εἶδον, ἑόρακα and ἑώρακα, ὤφθην, impf. ἑώρων

ὀρθός –ή –όν upright, straight, true, regular

ὁρμάω set in motion, urge on; (intrans.) start, hasten on ὁρμήσω, ὥρμησα, ὥρμηκα, ὥρμημαι, ὡρμήθην

ὄρος –ους, τό mountain, hill

ὅς ἥ ὅ who, which, that

ὅσος –η –ον however much; as great as; (in pl.) as many as; ὅσον (adv.) as much as

ὅσπερ ἥπερ ὅπερ the very one who, the very thing which

ὅστις ἥτις ὅ τι anyone who, anything which; (in indir. quest.) who, which, what

ὅταν whenever (+ subj.) = ὄτε + ἄν

ὅτε when, whenever (+ indic. or opt.)

ὅτι because, that; (with superl.) as...as possible

οὐ οὐκ οὐχ not (with indicative verbs)

οὐδέ and not, but not, nor; οὐδέ...οὐδέ not even...nor yet

οὐδείς οὐδεμία οὐδέν no one, nothing

οὐκέτι no longer, no more

οὐκοῦν surely then (inviting assent to an inference)

οὖν therefore, accordingly; at any rate

οὐρανός –οῦ, ὁ sky, heaven

οὐσία –ας, ἡ substance, property; essence

οὔτε and not; οὔτε...οὔτε neither...nor

οὗτος αὕτη τοῦτο this, these; μετὰ ταῦτα after this

οὕτως in this way

ὀφθαλμός –οῦ, ὁ eye

Π

πάθος –ους, τό incident, accident, misfortune, experience; passion, emotion; state, condition

παῖς παιδός, ὁ/ἡ son, daughter, child; slave

παλαιός –ά –όν old, ancient

πάλιν back, backwards

πάντως altogether, in all ways; at any rate

πάνυ altogether, entirely

παρά from (+ gen.); beside (+ dat.); to, to the side of, contrary to (+ acc.)

παραδίδωμι transmit, hand over, surrender παραδώσω, παρέδωκα, παραδέδωκα, παραδέδομαι, παρεδόθην

παρασκευάζω get ready, prepare, provide παρασκευάσω, παρεσκεύασα

πάρειμι be present, be ready or at hand; (impers.) πάρεστί μοι it depends on me, it is in my power; τὰ παρόντα the present circumstances; τὸ παρόν just now

παρέχω provide παρέξω, παρέσχον, παρέσχηκα, impf. παρεῖχον

πᾶς πᾶσα πᾶν every, all; whole (with article)

πάσχω suffer, experience, be affected in a certain way (+ adv.) πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθα

πατήρ πατρός, ὁ father

πατρίς –ίδος, ἡ fatherland

παύω stop, put an end to; (mid.) cease παύσω, ἔπαυσα, πέπαυκα, πέπαυμαι, ἐπαύθην

πείθω persuade, win over; (mid. and pass.) obey, believe in, trust in (+ dat.) πείσω, ἔπεισα, πέποιθα, πέπεισμαι, ἐπείσθην

πειράω (usually mid. πειράομαι) attempt, try, make a trial of (+ gen.) πειράσομαι, ἐπείρασα, πεπείραμαι, ἐπειράθην

πέμπω send πέμψω, ἔπεμψα, πέπομφα, πέπεμμαι, ἐπέμφθην

-περ particle suffixed to pronouns and other particles for emphasis

περί around, about; concerning (+ gen.)

πίνω drink πίομαι, 2 aor. ἔπιον, πέπωκα, -πέπομαι, -επόθην

πίπτω fall, fall down πεσοῦμαι, ἔπεσον, πέπτωκα

πιστεύω trust, rely on, believe in (+ dat.) πιστεύσω, ἐπίστευσα, πεπίστευκα, πεπίστευμαι, ἐπιστεύθην

πίστις –εως, ἡ trust in others, faith; that which gives confidence, assurance, pledge, guarantee

πλεῖστος –η –ον most, greatest, largest (superl. of πολύς)

πλείων πλέων more, larger; (adv.) πλέον more, rather (comp. of πολύς)

πλέω sail πλεύσομαι, ἔπλευσα, πέπλευκα, πέπλευσμαι, ἐπλεύσθην

πλῆθος πλήθους, τό mass, throng, crowd

πλήν except (+ gen.); πλὴν ὅτι except that

πνεῦμα –ατος, τό wind, breath, spirit

ποιέω make, produce, cause, do; (mid.) consider, reckon ποιήσω, ἐποίησα, πεποίηκα, πεποίημαι, ἐποιήθην

ποιητής –οῦ, ὁ creator, poet

ποῖος –α –ον what sort of?

πολεμέω make war πολεμήσω, ἐπολέμησα, πεπολέμηκα

πολέμιος –α –ον hostile; οἱ πολέμιοι the enemy

πόλεμος –ου ὁ war

πόλις –εως, ἡ city, city-state

πολιτεία –ας, ἡ constitution, citizenship, republic

πολλάκις often

πολύς πολλή πολύ much, many; ὡς ἐπὶ τὸ πολύ for the most part

πονηρός –ά –όν worthless, bad, wicked

πόνος –ου, ὁ work, labor; stress, trouble, pain

πορεύω carry; (mid. and pass) go, walk, march πορεύσω, ἐπόρευσα, πεπόρευμαι, ἐπορεύθην

ποταμός –οῦ, ὁ river, stream

πότε when?

ποτε (enclitic) at some time, once

πότερος –α –ον which of the two? (adv.) πότερον whether

ποῦ, where?

που (enclitic) somewhere; I suppose, perhaps (to qualify an assertion)

πούς ποδός, ὁ foot

πρᾶγμα –ατος, τό thing; (pl.) circumstances, affairs, business

πρᾶξις –εως, ἡ action, transaction, business

πράσσω do, achieve, accomplish; do or fare in a certain way (+ adv.) πράξω, ἔπραξα, πέπραχα, πέπραγμαι, ἐπράχθην

πρέσβυς πρέσβεως, ὁ old man; (pl.) ambassadors

πρίν before, formerly; (conj.) before, until

πρό before, in front of (+ gen.)

πρός from the side of, in the presence of (+ gen.); near, at, in addition to (+ dat.); to, towards, in relation to (+ acc.)

προσήκων –ουσα –ον belonging to, befitting; οἱ προσήκοντες relatives; τὰ προσήκοντα duties

προστίθημι add; (med.) join προσθήσω, προσέθηκα, προστέθηκα, προστέθειμαι (but commonly προσκεῖμαι instead), προσετέθην

πρόσωπον –ου, τό face, mask, person

πρότερος –α –ον before, earlier; τὸ πρότερον previously, before

πρῶτος –η –ον first, foremost, earliest; (adv.) τὸ πρῶτον in the first place

πυνθάνομαι learn, hear, inquire concerning (+ gen.) πεύσομαι, 2 aor. ἐπυθόμην, πέπυσμαι

πῦρ πυρός, τό fire

πῶς how?

πως (enclitic) somehow, in some way, in any way

Ρ

ῥᾴδιος –α –ον easy

Σ

σαφής –ές clear

σημεῖον –ου, τό sign, signal, mark

σκοπέω look at, watch; look into, consider, examine σκοπήσω, ἐσκόπησα

σός σή σόν your, yours (sg.; ὑμέτερος = pl.)

σοφός –ή –όν wise, clever, skilled

στάδιον σταδίου, τό (pl. στάδια and στάδιοι) stadion or stade, the longest Greek unit of linear measure, about 185 meters

στόμα –ατος, τό mouth, face, opening

στρατηγός –οῦ, ὁ leader of an army, commander, general

στρατιά –ᾶς, ἡ or στρατός –οῦ, ὁ army

στρατιώτης –ου, ὁ soldier

σύ, σοῦ, (sg.; pl. = ὑμεῖς, ὑμῶν)

συμβαίνω meet, come to an agreement, correspond; happen, occur, come to pass; turn out in a certain way (+ adv.), result συμβήσομαι, 2 aor. συνέβην, συμβέβηκα

σύμμαχος –ον allied with (+ dat. of accompaniment or means); οἱ σύμμαχοι allies

συμφέρω benefit, be useful or profitable to (+ dat.) συνοίσω, 1 aor. συνήνεγκα; (impers.) συμφέρει it is of use, expedient (+ infin.); τὸ συμφέρον use, profit, advantage

συμφορά –ᾶς, ἡ event, circumstance, misfortune

σύν with (+ dat. of accompaniment or means)

σχῆμα –ατος, τό form, figure, appearance, character

σῴζω save σώσω, ἔσωσα, σέσωκα, ἐσώθην

σῶμα –ατος, τό body

σωτηρία σωτηρίας, ἡ safety, deliverance

Τ

τάξις –εως, ἡ arrangement, order; military unit

τάσσω arrange, put in order τάξω, ἔταξα, τέταχα, τέταγμαι, ἐτάχθην

ταχύς –εῖα –ύ quick, fast; (adv.) τάχα quickly; perhaps

τε and (postpositive enclitic); τε…τε both…and

τεῖχος –ους, τό wall

τέκνον –ου, τό child

τελευτάω finish; die τελευτήσω, ἐτελεύτησα, τετελεύτηκα, τετελεύτημαι, ἐτελευτήθην

τέλος –ους, τό end, fulfillment, achievement

τέμνω cut, cut down, cut to pieces τεμῶ, 2 aor. ἔτεμον, -τέτμηκα, τέτμημαι, ἐτμήθην

τέχνη –ης, ἡ art, skill, craft

τίθημι to put, place; establish, ordain, institute; put in a certain state θήσω, ἔθηκα, τέθηκα, τέθειμαι (but usu. κεῖμαι instead), ἐτέθην

τίκτω beget, give birth to, produce τέξω or τέξομαι, ἔτεκον, τέτοκα

τιμάω to honor τιμήσω, ἐτίμησα, τετίμηκα, τετίμημαι, ἐτιμήθην

τιμή –ῆς, ἡ honor, esteem; price, value; office, magistracy

τίς τί who? what? which? (interrog. pron./adj.)

τις τι someone, something, anyone, anything, some, any (enclitic indef. pron./adj.)

τοίνυν therefore, accordingly (inferential); further, moreover (resumptive)

τοιόσδε τοιάδε τοιόνδε such as this, such as follows

τοιοῦτος τοιαύτη τοιοῦτο such as this

τολμάω have the courage, dare; undertake, undergo τολμήσω, ἐτόλμησα, τετόλμηκα, τετόλμημαι, ἐτολμήθην

τόπος –ου, ὁ place; topic

τοσοῦτος –αύτη –οῦτο(ν) so large, so much

τότε then, at that time; οἱ τότε the men of that time (opp. οἱ νῦν)

τρέπω turn, direct towards a thing; put to flight, defeat; (pass.) turn one’s steps in a certain direction, go τρέψω, ἔτρεψα, τέτροφα, ἐτράπην

τρέφω nourish, feed, support, maintain; rear, educate θρέψω, ἔθρεψα, τέθραμμαι, ἐτράφην

τρόπος –ου, ὁ way, manner, fashion; way of life, habit, custom

τροφή –ῆς, ἡ nourishment, food

τυγχάνω hit, light upon, meet by chance (+ gen.); reach, gain, obtain; happen to be (+ ptc.) τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα, τέτυγμαι, ἐτύχθην

τύχη –ης, ἡ luck, fortune (good or bad), fate, chance

Υ

ὕδωρ ὕδατος, τό water

υἱός –οῦ, ὁ son

ὑμεῖς, ὑμῶν you (pl.; σύ = sg.)

ὑμέτερος –α –ον your, yours (pl.; σός = sg.)

ὑπάρχω exist, be, belong to ὑπάρξω, ὑπῆρξα, ὑπῆργμαι, ὑπήρχθην; τὰ ὑπάρχοντα existing circumstances

ὑπέρ for, concerning, on behalf of (+ gen.); beyond (+ acc.)

ὑπό under (+ gen., dat.); by (+ gen. of personal agent); down under (+ acc.)

ὑπολαμβάνω take up, seize; answer, reply; assume, suppose ὑπολήψομαι, ὑπέλαβον, ὑπείληφα, ὑπείλημμαι, ὑπελήφθην

ὕστερος –α –ον coming after, following (+ gen.); next, later; (adv.) ὕστερον afterwards

Φ

φαίνω bring to light, make appear, make clear; (pass.) come to light, be seen, appear, appear to be (+ ptc. or infin.) φανῶ, ἔφηνα, πέφηνα, πέφασμαι, ἐφάνην

φανερός –ά –όν clear, evident

φέρω carry, bring, fetch; bear, endure; carry off or away οἴσω, 1 aor. ἤνεγκα, 2 aor. ἤνεγκον, ἐνήνοχα, ἐνήνεγμαι, ἠνέχθην; φέρε come now, well

φεύγω flee, run away, avoid, shun φεύξομαι, ἔφυγον, πέφευγα

φημί say, assert, declare φήσω, impf. ἔφην; οὐ φημί deny, refuse, say that...not

φίλος –η –ον beloved, dear; friendly

φοβέω put to flight; (mid. and pass.) flee, fear φοβήσω, ἐφόβησα, πεφόβημαι, ἐφοβήθην

φόβος –ου, ὁ panic, fear, flight

φράζω tell, declare; (mid. and pass.) think (about) φράσω, ἔφρασα, πέφρακα, πέφρασμαι, ἐφράσθην

φρονέω think, intend to (+ infin.); be minded towards (+ adv. and dat.) φρονήσω, ἐφρόνησα

φυλάσσω watch, guard, defend; (mid.) be on one’s guard against (+ acc.) φυλάξω, ἐφύλαξα, πεφύλαχα, πεφύλαγμαι, ἐφυλάχθην

φύσις –εως, ἡ nature; (of the mind) one’s nature or disposition; regular order of nature

φύω bring forth, produce, beget φύσω, ἔφυσα, 2 aor. ἔφυν grew, πέφυκα be by nature

φωνή φωνῆς, ἡ sound, voice

φῶς φωτός, τό light, daylight

Χ

χαίρω to be happy, rejoice at (+ dat.), take joy in (+ ptc.) χαιρήσω, κεχάρηκα, κεχάρημαι, ἐχάρην; χαῖρε, (pl.) χαίρετε hello, goodbye

χαλεπός –ή –όν difficult, troublesome

χαλκοῦς ῆ οῦν of copper or bronze

χάρις -ιτος, ἡ splendor, honor, glory; favor, goodwill, gratitude, thanks

χείρ χειρός, ἡ hand

χείρων –ονος ὁ/ἡ worse, inferior (comp. of κακός)

χράομαι use, experience, suffer (+ dat.); treat someone in a certain way (+ dat. and adv.) χρήσομαι, ἐχρησάμην, κέχρημαι, ἐχρήσθην

χρή it is necessary, it is fated, one ought (+ infin. or + acc. and infin.) impf. χρῆν or ἐχρῆν, infin. χρῆναι

χρῆμα –ατος, τό thing, matter; (more commonly in pl.) goods or property, esp. money

χρήσιμος –η –ον useful, serviceable

χρόνος –ου, ὁ time

χώρα χώρας, ἡ land; place

χωρίον χωρίου, τό place, spot, district

χωρίς separately, apart; (+ gen.) without, separate from

Ψ

ψυχή –ῆς, ἡ breath, life, soul

Ω

ὦ oh! ; unemphatic when with the vocative

ὧδε thus, in this way; hither, here

ὡς as, since; (introducing purpose clause) so that (+ subj./opt.); (introducing indir. statement) that

ὥσπερ just as, as if

ὥστε (introducing natural or actual result clause) so as, so that, (with the result) that