ὀξύς ὀξεῖα ὀξύ

Search Lemma: 
ὀξύς
DEFINITION: 
sivri, keskin, tiz
SÖZCÜK TÜRÜ: 
sıfat: -ύς, -εῖα, -ύ bitimli
ANLAMSAL ALAN: 
Nitelikler
FREQUENCY RANK: 
351

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%E1%BD%80%CE%BE%CF%8D%CF%82-%E1%BD%80%CE%BE%CE%B5%E1%BF%96%CE%B1-%E1%BD%80%CE%BE%CF%8D