ἕνεκα

Search Lemma: 
ἕνεκα
DEFINITION: 
(+gen.) -yüzünden, -için, -in lehine, -e nazaran
SÖZCÜK TÜRÜ: 
edat
ANLAMSAL ALAN: 
Dolaysız Edat
FREQUENCY RANK: 
278

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%E1%BC%95%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CE%B1