ἐρωτάω, ἐρήσομαι, 2 aor. ἠρόμην

Search Lemma: 
ἐρωτάω
DEFINITION: 
araştırmak, birine (+acc.) bir şeyi (+acc.) sormak, yalvararak istemek, öğrenmek istemek
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: kaynaşmış
ANLAMSAL ALAN: 
Yazma ve Konuşma
FREQUENCY RANK: 
458

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%E1%BC%90%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CF%89-%E1%BC%90%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9-2-aor-%E1%BC%A0%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CE%BD