ἐργάζομαι, ἐργάσομαι, εἰργασάμην, εἴργασμαι

Search Lemma: 
ἐργάζομαι
DEFINITION: 
çalışmak, üretmek, tamamlamak
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens]
ANLAMSAL ALAN: 
İş ve Dinlence
FREQUENCY RANK: 
322