ἐπεί

Search Lemma: 
ἐπεί
DEFINITION: 
-dığı zaman, -ınca
SÖZCÜK TÜRÜ: 
bağlaç: yantümce bağlacı
ANLAMSAL ALAN: 
Zaman
FREQUENCY RANK: 
75

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%E1%BC%90%CF%80%CE%B5%CE%AF