ἀμφί

Search Lemma: 
ἀμφί
DEFINITION: 
(+gen.) -in çevresinde, arasında; (+dat.) -in sonucunda, yüzünden; (zaman) sırasında, esnasında
SÖZCÜK TÜRÜ: 
edat
ANLAMSAL ALAN: 
Yön - Dolay
FREQUENCY RANK: 
498

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%E1%BC%80%CE%BC%CF%86%CE%AF