τελευτάω, τελευτήσω, ἐτελεύτησα, τετελεύτηκα, τετελεύτημαι, ἐτελευτήθην

Search Lemma: 
τελευτάω
DEFINITION: 
bitirmek, ölmek, son bulmak
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: kaynaşmış
ANLAMSAL ALAN: 
Yaşam ve Ölüm
FREQUENCY RANK: 
365