οἰκέω, οἰκήσω, ᾤκησα, ᾤκηκα, ᾠκήθην

Search Lemma: 
οἰκέω
DEFINITION: 
ikamet etmek, ömür geçirmek, idare etmek
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: kaynaşmış
ANLAMSAL ALAN: 
Aile ve Arkadaşlık ve Ev
FREQUENCY RANK: 
232

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CE%BF%E1%BC%B0%CE%BA%CE%AD%CF%89-%CE%BF%E1%BC%B0%CE%BA%CE%AE%CF%83%CF%89-%E1%BE%A4%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B1-%E1%BE%A4%CE%BA%CE%B7%CE%BA%CE%B1-%E1%BE%A0%CE%BA%CE%AE%CE%B8%CE%B7%CE%BD