λίθος λίθου, ὁ

Search Lemma: 
λίθος
DEFINITION: 
taş, mezar taşı, mermer
SÖZCÜK TÜRÜ: 
isim: 2. çekim grubu
ANLAMSAL ALAN: 
Dünya
FREQUENCY RANK: 
339

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CE%BB%CE%AF%CE%B8%CE%BF%CF%82-%CE%BB%CE%AF%CE%B8%CE%BF%CF%85-%E1%BD%81