εἶτα

Search Lemma: 
εἶτα
DEFINITION: 
o zaman, daha sonra, bunun üzerine
SÖZCÜK TÜRÜ: 
zarf
ANLAMSAL ALAN: 
Bağlaçlar/Zarflar
FREQUENCY RANK: 
178

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CE%B5%E1%BC%B6%CF%84%CE%B1